T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

Acil Servis


Acil Servis
 
Acil servisimiz 3 muayene bankosu, 6 müşahade yatağı, pansuman ve enjeksiyon odaları ile hizmet vermektedir. Her an 2 acil servis doktoru, 1 dahili branş uzamanı, 1 harici branş uzmanı, 1 birim şefi ve 3 adet yardımcı sağlık personeli görevli bulunur. Acil servisimizde triaj sistemi uygulanmaktadır.


ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARININ DİKKATİNE
Sağlık uygulamatebliğinde (SUT)’en göre Acil Sağlık Hizmetinde bazı önemli tanımlar şu şekildedir.
             a) Acil servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan acil servisleri,
             b) Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlarda oluşan sağlık sorunlarında sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla hastanın, acil serviste görevli sağlık personeli tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve tedavisinin yapılması için yataklı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerini ifade eder.
 
             c) Renk kodlaması: Acil servislerde, triyaj işlemi sırasında acil hastaların öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla kırmızı, sarı ve yeşil renk şeklinde uygulanan kodlamayı ifade eder.
 
             d) Triyaj: Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının  aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini, ifade eder.
             e) Resusitasyon odası: Herhangi bir nedenle solunum ve kardiyak arrest olan, ya da olma ihtimali yüksek olan, travma nedeni ile acil servise başvuran, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile acil servise getirilen, şuuru kapalı olan, ambulans ile hastaneye getirilen hastaların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı alan.
           f) Hasta muayene alanları: Ayaktan gelen hastaların muayene, teşhis ve tedavisinin yapıldığı müstakil oda ya da paravanla bölünmüş alanları ifade eder.Dört adettir.
           g) Müşahede odası/alanı:Gerek resüsitasyon odası gerekse hasta muayene odalarında ilk muayene ve tedavilerinin yapılıp kesin taburcu ve/veya yatış endikasyonu verilemeyen hastaların en fazla 8saat süreyle bakım ve tedavisinin yapıldığı alanı ifede eder.İki ayrı oda ve toplam 6 yatak mevcuttur.
           h) Müdahale odası/alanı:Her türlü sütür atma ve alma, alçı ve benzeri küçük cerrahi işlemlerinin yapılabildiğ odadır.
               Hastanemizin Acil Servisi 7gün 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre hizmet veren birimdir. Acil Servis, acil hastaların ilk müdahale ve tedavisinin yapılması, hastaneye yatırılması veya başka bir sağlık merkezine sevki gerekli ise sevk işlemlerinin yapılması esasına göre çalışır. Hizmetin sunumu esnasında mesai içi her branştan 1 doktor,akşamları ise her an 2 uzman doktor, 2 pratisyen doktor , 4 hemşire, 2 ATT, 2 laborant, 1 radyoloji teknisyeni ,1 sekreter,1 hasta kabul elemanı, 1 karşılama ve yönlendirme görevlisi hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini kesintisiz sunmak üzere görev ifa etmektedir.
 
             Mevcut çalışanlarımızla hastalara hizmet verirken Acil Serviste bulunan yararlanılacak birimler şunlardır:
 • Triyaj ve hasta karşılama
 • Hasta muayene bankoları  
 • Resusitasyon odası
 • Cerrahi müdahale-Pansuman odası
 • Müşahade odaları (6 yataklı )
 • Radyoloji
 • Acil laboratuar
 • Aşı ve Enjeksiyon odası
 • Polis odası
 • Güvenlik
 • Hasta kayıt ve Acil vezne
             Hastanemiz Acil Servisinde hasta muayenesi için şu sıra takip edilmektedir.
Triyaj,Muayene, müdahale ve refakat esasları :
         1) Acil servise başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa sürede tamamlanır. Bunu takiben tıbbi durum-ları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulur ve triyaj koduna uygun alana yönlendirilir.
             Acil muayene, tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi işlemler uygulanır. Kritik hastaların kayıt işlemlerinin öncelikle yapılabilmesi için otomasyon sistemi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
        2) Acil serviste hastaların mahremiyetini korumak için gerekli düzenlemeler  yapılmıştır.  Hastalar ilgili doktor tarafından, hemşire ve doktorun  lüzum görmesi hâlinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilir. Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri ve anamnez alımı gibi işlemler için refakat edebilir.
         3) Tetkik ve tahliller doktor tarafından triyaj kartına  yazdıktan sonra , istemleri sekreter sisteme kayıt eder ve Hostesler tarafından ilgili birimine ulaşması sağlanır. Yine , görüntüleme ve benzeri işlemler görevli hostesler refakatinde gerçekleştirilir.
        4)Durumu kritik olan hastalara, bu işlemleri sırasında tıbbi durumunun gerektirdiği bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır. Hasta veya yakınları hastanın tıbbi durumu ve yapılacak tıbbi uygulamalar konusunda ilgili Doktor tarafından bilgilendirilir ve lüzumu hâlinde hasta hakkında yapılacak özel görüşmeler için ayrı bir oda tahsis edilebilir.
         5) Acil serviste yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetinini yanında tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine maksımum düzeyde riayet edilmektedir.
         6) Soguk zincir korunarak bağışıklama hizmeti de verilmekte ayrıca enjeksiyon uygulamaları da bu odada hizmeti aksatmayacak şekilde belli saatlerde yapılmaktadır.